กลับก่อนหน้านี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การรักษาสุขภาพในช่องปากผู้ป่วยสมองเสื่อม
25 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางสมาคมได้มีการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกของสมาคมฯ ในเรื่อง "การดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากผู้ป่วยสมองเสื่อม" ซึ่งครั้งนี้สมาคมฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมทันตกรรม คณแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลในการเตรียมทีมมาฝึกสอน ปฏิบัติ เรื่องการทำความสะอาดช่องปากและฟันสำหรับผู้ป่วยที่ดูแลตนเองไม่ได้ อย่างใกล้ชิด ชนิดตัวต่อตัว ให้สามารถกลับไปทำต่อที่บ้านได้ทันที

ข่าวสารสมาคม