กลับหน้ารวม
กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล
24 พ.ย. 2562
9.00-12.00 น.
ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

___________________________________________________________

 

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมได้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนดูแลสำหรับผู้ทีมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

9.00-10.30 น. กิจกรรมกลุ่มสนับสนุน เติมเต็มชีวิตให้กันและกัน ผู้ดูแลทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องการดูแลผู้ป่วย ให้กำลังใจ สนับสนุนซึ่งกันและกัน

10.30 – 12.00น. ความรู้ที่เกี่ยวกัยสมองเสื่อมและการดูแล จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

  • ได้รับความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
  • และเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ความรู้สึก และแนวทางการแก้ปัญหา
  • เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลผู้ป่วยได้รับรู้ว่ายังมีคนอื่นๆที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่นเดียวกัน ตนเองไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ยังมีเพื่อนที่ค่อยให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ

 

หมายเหตุ

  • เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ไม่มีกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล แต่จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สงวนสิทธิ์สำหรับญาติผู้ดูแลเท่านั้น!

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี) สำรองที่นั่งได้ที่

1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย

โทร. 086-990-4207

Email: azthai2013@gmail.com

 

2. อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์

โทร. 089-777-1148

Email: ramascu@hotmail.com